De 5e en 6e bazuin

19-12-2020

STUDIE VAN HET BOEK OPENBARING
Deel 21: Openbaring 9

Bij de vijfde en zesde bazuin zal de diepe haat die satan voor de mensheid heeft, openlijk gezien worden. Velen zullen denken dat satan hen een gunst zal bewijzen vanwege hun loyaliteit aan hem. Maar bij de vijfde en zesde bazuin, waar God satan de ruimte geeft, zal hij hen alleen maar diep pijnigen. Zo wreed is hij. Dit is heel heftig, maar doordat de ware aard van satan op deze manier aan het licht komt, hebben de mensen op aarde de mogelijkheid om de waarheid over hem te zien en is het genade van God en een kans voor de mensen om zich alsnog te bekeren en gered te worden.

Bij de vijfde bazuin zal de put van de afgrond geopend worden waaruit rook en sprinkhanen tevoorschijn komen. De sprinkhanen zijn geen natuurlijke sprinkhanen, maar demonische wezens; ze zien eruit als oorlogspaarden met menselijke gezichten, haar als van vrouwen, tanden als van leeuwen en borstharnassen van ijzer. Er wordt hen gezegd alleen schade toe te brengen aan de mensen die het zegel van God niet op hun voorhoofd hebben. Ze krijgen geen macht om te doden, maar wel om vijf maanden lang mensen te pijnigen. Je ziet hier duidelijk dat God Degene is Die bepaalt wat wel en niet mag en dat Hij dus de controle over alles heeft. Dit geeft ons vertrouwen dat niets buiten Jezus' leiderschap en macht om gaat. Alles gaat volgens Zijn plan. Wat ook opnieuw duidelijk wordt, is dat de bazuinen niet gericht zijn op de heiligen - die zijn beschermd. De demonische wezens kunnen alleen de mensen pijnigen die het zegel van God niet hebben.
De bazuinen zijn gericht op het dwarsbomen van het rijk van de antichrist (denk aan de sprinkhanenplaag in Egypte en hoe die farao en zijn rijk raakte) en een oproep en mogelijkheid tot bekering voor de mensen die God nog niet kennen. Mensen zullen gepijnigd worden, maar zullen de dood niet kunnen vinden. Hierin zie je dat het een oordeel met een beperking is en dat God nog steeds genadig is; mensen zullen niet sterven. Als God niet genadig was, zou Hij de hele mensheid al hebben kunnen laten sterven en verloren kunnen laten gaan. Maar denk opnieuw aan deze uitspraak: dat God de minst heftige middelen gebruikt om het grootste aantal mensen te bereiken op het diepste niveau van liefde zonder ook maar iemand van zijn vrije wil te beroven. Zijn verlangen is nog steeds redding voor zielen van mensen. Helaas zal de meerderheid in plaats van zich tot God te keren, ernaar verlangen zichzelf te doden. Maar laten we toch blijven bidden voor redding van mensen, in overeenstemming met Gods verlangen.

Bij de zesde bazuin wordt het nog intenser; nu sterven er wel mensen zonder God. Alleen nog steeds blijft Gods genadige hart zichtbaar, zelfs nu nog. Hij had kunnen zeggen: niemand luistert naar Mij, mensen willen liever zichzelf doden dan zich bekeren, laat iedereen dan maar sterven tot de laatste persoon toe! Maar zelfs nu, wanneer Hij toch de ruimte geeft aan de gevallen engelen* om mensen te doden, legt Hij de beperking op dat het alleen een derde van de mensen zal zijn en niet een groter getal.
(*In Openbaring staat niet of het om 'goede' engelen of gevallen engelen gaat, maar als je Openb. 9:15 en dan 2 Petrus 2:4 en Judas 1:6 leest, zou het heel goed om gevallen engelen kunnen gaan:
'En de vier engelen werden losgemaakt. Zij waren in gereedheid gehouden tegen het uur en de dag en de maand en het jaar dat zij het derde deel van de mensen zouden doden.' Openb. 9:15
'Want als God de engelen die gezondigd hebben, niet gespaard heeft, maar hen in de hel geworpen en overgegeven heeft aan de ketenen van de duisternis om tot het oordeel bewaard te worden...' 2 Petrus 2:4
'En de engelen die hun oorspronkelijke staat niet hebben bewaard, maar hun eigen woonplaats verlaten hebben, heeft Hij voor het oordeel van de grote dag met eeuwige boeien in de duisternis in verzekerde bewaring gesteld.' Judas 1:6

Achter deze engelen aan komen troepen demonische ruiters op paarden; 200 miljoen demonische ruiters met vuurrode, blauwe en zwavelkleurige borstharnassen op 200 miljoen demonische paarden met hoofden als leeuwenkoppen, en vuur, rook en zwavel uit hun mond. Met macht in hun monden en staarten die zijn als slangen met koppen eraan waarmee ze schade toe brengen. Hier zou je wel kunnen zeggen dat de hel letterlijk is losgebroken, ware het niet dat God nog steeds de controle over alles heeft. Het is een heftig scenario, maar in werkelijkheid is de realiteit van hemel en hel vandaag de dag al zo heftig, alleen is het vandaag de dag nog gedeeltelijk in het verborgene waardoor we als mensen vaak niet stilstaan bij de heftigheid van de geestelijke realiteit waarin we leven. In de eindtijd in Openbaring zal alleen maar openlijk zichtbaar worden wat zich al die tijd al in het verborgene heeft afgespeeld en zal het tot een climax komen. Zodat het voor heel de wereld duidelijk zal worden hoe intens slecht satan is en hoe intens goed en genadig God is. En dat alleen Hij het laatste woord heeft. Er wordt ook zichtbaar hoe hard de harten van mensen kunnen worden als ze voor satan kiezen (Openb. 9:20-21) en hoe zuiver de harten van mensen kunnen worden als ze zich volledig over hebben gegeven aan het volgen van Jezus; beide groepen zal het alles kosten... Maar wie zijn leven verliezen zal omwille van Jezus, die zal het behouden (Lukas 9:24b) en mag voor eeuwig bij Hem zijn.

Gebed:
* Ook al lijken deze dingen heftig en denk je misschien: wie ben ik om dit te begrijpen en hier iets mee te moeten?, het is voor ons als Gods kinderen opgeschreven. Herinner je Openbaring 1:3:
'Zalig is hij die leest en zijn zij die horen de woorden van de profetie, en die in acht nemen wat daarin geschreven staat, want de tijd is nabij.'
Het is Gods verlangen dat wij ook in deze heftige dingen Zijn hart leren kennen. Vraag Hem om je inzicht en openbaring te geven om Zijn hart te kennen in deze dingen, zodat je erin kunt groeien om op één lijn met Zijn verlangens en plannen te bidden.
* Vraag God je openbaring te geven over wat het betekent dat Hij met de minst hevige middelen het grootste aantal mensen wil bereiken op het diepste niveau van liefde zonder ook maar iemand van zijn vrije wil te beroven.
* Blijf bidden dat veel mensen gered zullen worden nu er nog tijd is en bid voor standvastigheid voor de bruid van Jezus.

Openbaring-studies:
Voor alle voorgaande delen van deze studie uit Openbaring, kijk op:
https://oiluponhisfeet.wordpress.com/

Maak een gratis website. Deze website werd gemaakt met Webnode. Maak jouw eigen website vandaag nog gratis! Begin