WHO - VACCINATIE 

Nu de hele westerse elite, inclusief de Nederlandse politiek, de coronacrisis lijkt te willen laten voortduren totdat er een vaccin beschikbaar is en daarom doelbewust enkele succesvol gebleken therapieën en medicijnen afwijst, halen steeds meer mensen de  passage over het Teken van het Beest 666 uit Openbaring aan.
Deze tekst voorspelt de komst van een wereldwijd dictatoriaal systeem met een verplicht merkteken. Zonder merkteken kan niemand nog aan de maatschappij deelnemen. De Griekse grondtest van deze passage wijst er bijzonder duidelijk op dat dit merkteken zal worden aangebracht met de prik van een naald.

David Wilkerson beschreef 46 jaar geleden hoe hij in een visioen had gezien dat het toekomstige ‘teken van het Beest’ een inenting zal zijn met een speciaal soort inkt, waarin digitale informatie over de persoon, zoals bewijs van vaccinaties, zal kunnen worden opgeslagen.

Die technologie is inmiddels beschikbaar.
12 jaar later, in 1986, gaf Wilkerson tijdens een bijeenkomst de volgende profetie: ‘Ik zie een plaag over de wereld komen, waardoor bars, kerken en overheden gesloten zullen worden. De plaag zal (ook) New York treffen, en de stad zoals nooit tevoren op zijn grondvesten doen schudden.’ Verder beschreef hij hoe deze plaag een ontwaken van het ingeslapen christendom zal veroorzaken.

Het Teken van het Beest wordt IN het lichaam aangebracht
Het zijn inmiddels niet meer alleen christenen die in de geplande, vermoedelijk verplichte corona-vaccinaties, de vervulling van misschien wel de bekendste Bijbelse profetie zien, die de komst van een wereldwijd systeem beschrijft waarin de mensen in hun hand of voorhoofd een teken zullen krijgen, dat hen voor altijd volgelingen van dat systeem maakt en daardoor voor eeuwig verloren gaan. Bovendien krijgt iedereen die dit teken accepteert eerst een gezwel op de plek waar ze zijn geïnjecteerd.
En het beestmaakt,  dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, en dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam (666) heeft. Opb.13:16
En er kwam een boos en kwaadaardig gezwel aan de mensen, die het merkteken van het beest hadden en die zijn beeld aanbaden. Opb.16:2
En de rook van hun pijniging stijgt op in alle eeuwigheden, en zij hebben geen rust, dag en nacht, die het beest en zijn beeld aanbidden, en al wie het merkteken van zijn naam ontvangt. Opb.14:11

In de meeste Bijbelvertalingen staat dat er een merkteken op het lichaam wordt aangebracht. Dat is echter niet altijd zo geweest. In alle eerdere versies van de Bijbel tussen 1380 en 1833, inclusief de Wycliffe Bijbel, de Geneefse Bijbel, en niet te vergeten de gezaghebbende King James uit 1611, stond niet op, maar in. Pas in Darby’s Bijbelversie van 1890 werd ‘in’ vervangen door ‘op’

Het in de Griekse grondtekst gebruikte woord epi kan zowel met ‘in’ als ‘op’ worden vertaald. Het oorspronkelijke gebruikte ‘in’ lijkt echter logischer, omdat epi ook ‘tot in’, ‘in een plek’ en ‘onder’ of ‘te midden van’ betekent.
Het Griekse charagma (‘teken’) betekent letterlijk een ‘kras’ of ‘ets’, ‘gegraveerd’.

Charagma is direct verbonden aan charax, wat het beste met ‘het scherpen van een punt’ kan worden omschreven.
Hieruit komt het duidelijke beeld naar voren dat het ‘merkteken’ een kras of prik is, dat met een scherp, puntig voorwerp wordt aangebracht. Dat kan dus heel goed een injectie- of tatoeagenaald zijn.
Bovendien kan een eventueel vaccin een nano-trackingchip bevatten, waarmee de al tientallen jaren vaak gehoorde theorie dat het merkteken een onder de huid aangebrachte RFID chip zou kunnen zijn, voor een deel correct lijkt te zijn geweest.
Bovendien werd de term charagma buiten de Bijbel gebruikt om de beet van een slang te omschrijven. Waar kan de scherpe prik van een injectienaald het beste mee worden vergeleken? Met de steek van een wesp, of de beet van een slang.

De duivel of Satan wordt  omschreven als de slang. In Openbaring 20:2 wordt hij de draak, de oude slang genoemd, die macht geeft aan het beest. Openbaring 13:4

De profeet Amos (5:18-19) geeft een bijzondere beschrijving van de ‘dag des Heren’, de allerlaatste fase van de eindtijd:
Wee hun, die verlangen naar de dag des Heren! Wat toch zal de dag des Heren voor u zijn? Duisternis is hij, en geen licht!  Zoals wanneer iemand vlucht voor een leeuw, en een beer overvalt hem; en hij komt naar huis en leunt met zijn hand aan de muur, en hem bijt een slang!  Duisternis zal immers de dag des Heren zijn en geen licht, ja donker en zonder glans.

De ‘leeuw’ en ‘beer’ staan voor wereldrijken (zie ook o.a. de profeet Daniël), en natuurlijk ook van het allerlaatste rijk, dat van ‘het beest’, dat de kenmerken van zowel leeuw, beer als de andere ‘beesten’ heeft en daarmee een alomvattend wereldrijk zal zijn, zonder dat het echter één grenzen-loos geheel is. 
Amos lijkt hiermee aan te geven dat het in de laatste dagen daarom geen zin heeft om een land te ontvluchten, omdat de ‘beet van de slang’ (vaccinatie met nanochip?) onontkoombaar zal zijn. Dit komt erg dicht in de buurt van de vergevorderde plannen om al vanaf eind 2020 de hele wereldbevolking te vaccineren.

Chi-Xi-Stigma
Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig. (Openbaring 13:18)
Dit is een van de zeldzame teksten in de Bijbel waar een getal woordelijk is gespeld, in plaats van dat er een numeriek cijfer wordt gebruikt ‘666’.

Kijken we naar de Griekse grondtekst, dan staan daar dus NIET drie zessen, maar drie LETTERS: ‘Chi – Xi – Stigma’. De numerieke waarde van deze letters is bij elkaar opgeteld 666, Chi = 600, Xi = 60, Stigma = 6.

Stigma is gebaseerd op het oude Griekse digamma, dat  een ‘markering’, stempel, zegel, litteken, ‘punt’ en prik’ betekent, en meer algemener een ‘teken’.

Het is afkomstig van het werkwoord  στίζω, , dat ‘prikken’ betekent, en specifieker wordt omgeschreven als een (merk)teken van een puntig instrument, vaak een teken van eigendom 

Het woord stigma is ook tot onze eigen taal doorgedrongen. Volgens Van Dale is het een merkteken, brandmerk. Stigma en charagma komen dus zeer overeen, en wijzen beide op een merkteken dat met een puntig instrument, op basis van de oorspronkelijke Bijbelvertalingen, IN het lichaam wordt aangebracht. In figuurlijke zin zeggen we dat iemand een stigma krijgt opgeplakt, stigmatiseren.
Merk op dat de vorm van zowel de letter xi als stigma op een opgerichte slang lijken die op het punt staat toe te slaan.

Koppeling aan betalingssysteem
Een Engelse definitie van stigma, token geeft hier nog een extra dimensie aan.

Wikipedia: Een token is over het algemeen een reeks cijfers of karakters die geheim is en soms ook uniek. Iemand die in het bezit is van een correct token heeft dit hoogstwaarschijnlijk niet geraden en bewijst daarmee het token te hebben.
Dit bewijs wordt op twee manieren gebruikt:Het token is specifiek aan één persoon uitgegeven en dient ter authenticatie. Het geeft het recht om een actie uit te voeren. Het token dient dan als autorisatie voor het uitvoeren van een handeling. Een voorbeeld van een persoonlijk token is een pincode. 

Hier zien we dus de koppeling van het ‘teken van het Beest’ aan een betalingssysteem terug dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam 666 heeft. Openbaring 13:16. 

Tokens worden standaard gebruikt in betaalpassen, creditcards, smartphones, etc. De eerste testen met geïmplanteerde betaal- en ID-chips zijn al jaren geleden in diverse landen gestart, waaronder Zweden en de VS.

Op 20 juni 2019 heeft Microsoft officieel patent aangevraagd voor een technologie waarmee het menselijk lichaam rechtstreeks wordt gekoppeld aan een digitaal betalingssysteem.

Dit patent heeft het registratienummer 2020-060606 meegekregen.
Multimiljardair Bill Gates kondigde op 24 maart in een geruchtmakend interview aan dat de corona pandemie zal leiden tot de invoering van vaccinatie certificaten, oftewel een vaccinatie paspoort.
Zonder de juiste digitale stempels die bewijzen dat u ingeënt bent, zult u vrijwel uitgesloten worden van de samenleving.

Andere bedrijven die aan 666 verwante technologie ontwikkelen:
Het techbedrijf Digital Angel ontwikkelde GPS en RFID technologie waarmee mensen, dieren en producten kunnen worden gevolgd en geïdentificeerd. Digital Angel, dat in zijn oorspronkelijke logo 666 had verhuld,  had tot 12 jaar geleden 49% van VeriChip, het controversiële bedrijf dat geïmplanteerde micro-betaalchips voor mensen ontwierp in handen. VeriChip had in 2004 al het Canadese eXI Wireless opgekocht (Chi-Xi-Stigma).
VeriChip fuseerde later met Steel Vault tot PositiveID, dat zich ook gespecialiseerd heeft in methoden om bacteriën en virussen te detecteren, onder andere een ‘real time’ versie van de PCR methode, die wereldwijd wordt toegepast bij het diagnosticeren van het coronavirus.

PositiveID is via zijn tak E.N.G. tevens leider op het gebied van voertuigen voor mobiele communicatiesystemen.

Een ander bedrijf, Somark Innovations, begon met het produceren van onzichtbare RFID tracking-inkt voor het brandmerken van vee. Met Somarks SensaLab systeem worden ’s werelds kleinste volgbare RFID tags in de staarten van muizen en andere knaagdieren geplaatst.

Deze piepkleine microchips zijn met een speciale vaccinatienaald in te brengen.

Onzichtbare geïnjecteerde tattoo, gefinancierd door Bill Gates.
Op 26 december 2019 schreven we het in artikel ‘Onzichtbare geïnjecteerde tattoo ontwikkeld om 100% verplichte vaccinaties af te dwingen’: Iedereen die gevaccineerd wordt krijgt gelijktijdig in de huid een soort onzichtbare tatoeage bestaande uit halfgeleidende kristallen geïnjecteerd, die oplichten bij infrarood licht. Deze kwantum kristallen zijn een ‘brandmerk’ dat laat zien dat de persoon zijn vaccinaties heeft gehad, maar kunnen ook voor andere doeleinden worden gebruikt, zoals het opslaan van medische gegevens en voor algemene identificatie doeleinden.
Ze worden met high-tech oplosbare micronaalden in je huid gespoten. De technologie is al op ratten en menselijke lijken getest.

Dit onderzoek van het prestigieuze Massachusetts Institute of Technology werd gefinancierd door Bill Gates. Daar hebben we de volgende 666-link.

Eén van de centrale figuren, of beter gezegd: kwade geniën in het reeds in gang gezette plan om de hele wereldbevolking te vaccineren en te brandmerken.

Samengevat:
Het ‘teken van het Beest’ staat in de grondtekst niet geschreven als 666, maar als Chi Xi Stigma, en wijst op overtuigende wijze op een merkteken dat met een scherp, puntig voorwerp –als door de beet van een slang IN de huid wordt geëtst of  geprikt, waarna er eventueel ook een zichtbaar onderhuids bewijs (mogelijk een tattoo van kwantum-kristallen) van vaccinatie zichtbaar wordt.
Dit teken zal worden gekoppeld aan een wereldwijd ‘bewijs’ van ID en vaccinatie, het EU-vaccinatiepaspoort wat al enkele jaren wordt voorbereid en later ook aan een wereldwijd betalingssysteem.

Iedereen die dit teken weigert, zal niet meer kunnen kopen of verkopen en wordt uitgesloten van de samenleving.

Lucifer heeft op bijzonder geraffineerde wijze een groot deel van het westerse christendom weten te misleiden en te verblinden voor de opkomst van het Beest, door hen wijs te maken dat ze het bovenstaande niet meemaken.
Maak een gratis website. Deze website werd gemaakt met Webnode. Maak jouw eigen website vandaag nog gratis! Begin